HuhHeHiHo畵
2013. 11. 9. Sat. 7:00 p.m.


#1
허헤히호화 (HuhHeHiHo畵) - 왕자은
Mixed media. 315cm×129cm×19min. 2013년

#2
Artist Talk

●●
Sale

허헤히호화 mini A ₩40,000 / 21.8X27.4cm
허헤히호화 mini B ₩50,000 / 33.6X45.4cm
허헤히호화 mini C ₩60,000 / 52.9X40.7cm
허헤히호화 mini D ₩80,000 / 72.8X49.8cm

●●●
기획 : 800/40
연출 : 왕자은
프로젝트 매니저 : 김세윤
사진/영상 촬영 : 고초옥, 김세윤
티져 영상 : 김세윤